Privacyverklaring

Ten Hoopen Accountants en Belastingadviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doordat u bepaalde persoonsgegevens met ons deelt, kunnen wij u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening bieden. De persoonsgegevens vertellen iets over u, of zijn te herleiden naar u als persoon. Wij laten ons voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Ons kantoor zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Het belangrijkste doel is onze diensten aan u aan te kunnen bieden. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dataminimalisatie

Ons kantoor verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven hierbij naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven met betrekking tot bijvoorbeeld een bewaarplicht die wettelijk is bepaald.

Integriteit en vertrouwelijkheid 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt ons kantoor voor passende beveiliging van persoonsgegevens.